Statut

Centrul de Studii Arabe al Universităţii din Bucureşti

1. Constituire

1.1       Centrul  de Studii Arabe al Universităţii din Bucureşti se constituie prin hotărâre a Senatului Universităţii.

1.2       Centrul  de Studii Arabe (CSA) este organizat sub forma unui departament specializat, în subordinea Senatului Universităţii din Bucureşti.

1.3       Sediul CSA este în Bucureşti, str.Pitar Moş nr. 7-13.

1.4       Durata CSA este nelimitată.

2. Obiective

2.1      CSA îşi propune promovarea în România, la nivel universitar şi postuniversitar, a studiilor privind cultura şi civilizaţia arabă în perspectivă multi- şi intradisciplinară (ştiinţe politice, sociologie, istorie şi istoria ştiinţelor, filozofie, limbă, literatură, etnologie, folclor, istoria religiilor, drept etc.).

2.2      CSA urmăreşte şi încurajează dezvoltarea cooperării între Universitatea din Bucureşti şi universităţile din ţările arabe sau departamente de studii arabe ale altor universităţi din lume în domeniul studiilor universitare şi postuniversitare, al doctoratului, al cercetării ştiinţifice.

2.3      CSA urmăreşte asigurarea unei documentări mai bune în legătură cu tot ce priveşte spaţiul arab, atât a cercetătorilor, cadrelor didactice şi studenţilor, cât şi a instituţiilor interesate (ministere, presă, instituţii culturale etc.).

2.4       În măsura posibilităţilor, CSA sprijină şi organizează valorificarea lucrărilor de popularizare şi a studiilor privind cultura, civilizaţia şi limba arabă, manuale, dicţionare, traduceri etc.

2.5    CSA încurajează cercetarea relaţiilor româno-arabe din trecut şi sprijină dezvoltarea lor în prezent.

3. Mijloace

3.1        Organizarea şi sprijinirea unor forme de pregătire şi perfecţionare  postuniversitară în domeniile menţionate, atât pentru cercetătorii români, cât şi pentru cei din alte ţări: organizarea de studii universitare, postuniversitare şi doctorat în cotutelă, în baza unor acorduri între Universitatea din Bucureşti şi alte universităţi.

3.2        Organizarea unor schimburi de specialişti şi de studenţi cu departamentele de studii arabe de la universităţi din ţări occidentale şi cu universităţi arabe.

3.3        Organizarea de simpozioane, colocvii şi conferinţe pe plan local, naţional şi internaţional în probleme care interesează specialiştii, dar şi un public mai larg.

3.4        Organizarea unui centru de documentare înzestrat cu bibliotecă şi cu aparatură modernă necesară: asigurarea contactului acestui centru cu toate centrele similare din lumea arabă şi din Occident (schimburi de informaţii ştiinţifice, de publicaţii etc.).

3.5        Acordarea de consultaţii de specialitate instituţiilor şi persoanelor interesate în extinderea relaţiilor dintre România şi ţările arabe.

3.6        Redactarea şi difuzarea unor publicaţii: un anuar în limbi străine (Romano-Arabica) şi un buletin informativ trimestrial (multiplicat).

3.7        Stabilirea de relaţii cu organizaţii care urmăresc obiective apropiate de cele ale Centrului, atât din ţară (Academie, M.A.E, alte universităţi care oferă studii arabe etc.) precum şi din străinătate (universităţi din lumea arabă, Liga Statelor Arabe, Organizaţia Arabă pentru Educaţie, Ştiinţă  şi Cultură – ALESCO, Organizaţia Islamică pentru Educaţie şi Cultură – ISESCO, Institut du Monde Arabe – Paris etc.), de asemenea, CSA cooperează cu Consiliul Ambasadorilor Arabi acreditaţi la Bucureşti şi cu ambasadele statelor arabe.

4. Membrii CSA

4.1        Pot fi membri ai CSA profesorii, cercetătorii ştiinţifici, studenţii şi alte persoane care au preocupări, programe, interese în domeniul studiilor arabe.

4.2        Calitatea de membru al CSA se dobândeşte prin cerere adresată Consiliului de conducere şi prin recomandarea unuia dintre membrii actuali. Cererea este aprobată de către Consiliul de conducere al Centrului.

4.3        Membrii CSA au dreptul de a fi informaţi despre toate activităţile Centrulului:  participarea la diversele manifestări organizate de CCCA este aprobată de Consiliul de conducere al Centrului.

5. Structura organizatorică

5.1        Structura organizatorică şi a personalului permanent al CCCA sunt stabilite de Senatul Universităţii din Bucureşti.

5.2        Personalul permanent  (academic şi, eventual, tehnic) va fi stabilit în funcţie de posibilităţile de finanţare.

5.3        Conducerea CSA este realizată de un Consiliu de conducere, care aprobă planurile anuale de activitate şi de un director care asigură îndeplinirea obiectivelor prevăzute în statut şi în planurile de activitate.

5.4        Stabilirea Consiliului de conducere şi a directorului se face în conformitate cu regulamentele Universităţii din Bucureşti.

6. Resursele

6.1        Universitatea Bucureşti asigură acoperirea cheltuielilor minime ale CSA, în primul rând ale celor legate de sediu.

6.2        CSA îşi poate constitui resurse proprii de funcţionare (în materiale sau bani) prin donaţii, subvenţii, taxe de participare la manifestări ştiinţifice, burse, asistenţă tehnică sau ştiinţifică, activităţi editoriale, servicii. Resursele primite de către CSA în nume propriu nu pot fi folosite decât pentru realizarea obiectivelor stabilite în prezentul statut.

6.3        Gestionarea tuturor resurselor este controlată de către Universitatea Bucureşti.

7. Dispoziţii generale

7.1        Activitatea CSA se conformează legilor generale ale statului român  şi legilor speciale privind învăţămîntul universitar şi cercetarea ştiinţifică din România.

7.2       Modificarea prezentului statut se face numai cu aprobarea Senatului Universităţii din Bucureşti.

7.3        Încetarea activitaţii CSA poate fi decisă numai de Senatul Universităţii  din Bucureşti care hotărăşte şi soarta patrimoniului său.